Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Navštívit Bělorusko Celní formality

Postup při dovozu/vývozu peněžních prostředků

Podrobnější informace na webu celního uřadu Republiky Bělarus (anglicky).

V souladu se Smlouvou o postupu při dovozu/vývozu peněžních prostředků v hotovosti fyzickými osobami a(nebo) peněžních instrumentů přes celní hranici Celní unie ze dne 5. července 2010 (dále jen smlouva) mohou fyzické osoby dovážet a vyvážet peněžní prostředky v hotovosti a (nebo) cestovní šeky na/z celního území Celní unie bez omezení.

Při jednorázovém dovozu (vývozu) peněžních prostředků v hotovosti a (nebo) cestovních šeků v celkové hodnotě přesahující ekvivalent 10 000 USD podléhají peněžní prostředky a (nebo) cestovní šeky písemnému deklarování prostřednictvím předložení celní prohlášení cestujícího na celou částku dovážených peněžních prostředků v hotovosti a (nebo) cestovních šeků.

Jednorázový dovoz (vývoz) peněžních prostředků v hotovosti fyzickými osobami a (nebo) cestovních šeků, jejichž celková hodnota se rovná nebo nepřesahuje ekvivalent 10 000 USD, může být písemně deklarován na základě žádosti fyzické osoby (dobrovolně).

DOVOZ a VÝVOZ peněžních prostředků v hotovosti a (nebo) cestovních šeků:

Dovoz peněžních instrumentů fyzickými osobami, s výjimkou cestovních šeků, se provádí za podmínky celního deklarování v písemné formě prostřednictvím podání celního prohlášení cestujícího. 

V případě dovozu/vývozu peněžních prostředků v hotovosti a (nebo) cestovních šeků v celkové hodnotě přesahující ekvivalent 10 000 USD nebo peněžních instrumentů, s výjimkou cestovních šeků, je stanoveno povinné vyplnění formuláře dodatečného celního prohlášení cestujícího ve dvou vyhotoveních. V daném případě není vyžadováno předložení povolení k dovozu nebo vývozu peněžních prostředků v hotovosti.

Hotovostní peněžní prostředky: platidla v podobě bankovek a státovek, mincí, s výjimkou mincí z drahých kovů nacházejících se v oběhu a jsoucích zákonnými platebními prostředky v členských státech Celní unie nebo cizích státech (skupině cizích států), včetně platidel stažených nebo stahovaných z oběhu, ale podléhajících výměně za platné oběživo.

Peněžní instrumenty: cestovní šeky, směnky, šeky (bankovní šeky), jakož i listinné cenné papíry stvrzující závazek emitenta (dlužníka) uhradit příslušnou peněžní částku a neuvádějící označení oprávněné osoby.