:

Migrační karty

Způsob použití migrační karty

Cizí státní občan musí při vstupu na území Běloruské republiky obdržet migrační kartu.

Migrační karty vydají cizímu státnímu občanovi bezplatně v případě cestování:

leteckou, námořní, říční dopravou – členové posádky letadel, námořních lodí, říčních lodí; železniční dopravou – členové posádky vlaku; veřejnou silniční dopravou (autobusy) – řidiči; jinými mechanickými dopravními prostředky nebo pěšky – úřední osoby příslušných kompetentních orgánů.

Ve výjimečných případech mohou cizí státní občané vstupující na území Běloruské republiky dostat a vyplnit migrační kartu přímo v příletových letištních halách, na železničních nádražích, zastávkách, silničních hraničních přechodech před zahájením pohraniční kontroly.

Vyplněnou migrační kartu předkládá cizinec na hraničním přechodu přes státní hranici Běloruské republiky úřední osobě pohraničních vojsk Běloruské republiky, která zkontroluje, zda jsou vyplněny obě části migrační karty, zda se shodují údaje v nich uvedené s údaji obsaženými v jeho vízu a cestovním dokladu, orazítkuje obě části vstupním razítkem hraničního přechodu, odebere vyplněnou část „À“ migrační karty opatřenou vstupními razítky, a část „B“ vrátí cizímu státnímu občanovi. Část „B“ migrační karty si cizí státní občan ponechá u sebe po celou dobu svého pobytu na území Běloruské republiky a odevzdá ji úřední osobě pohraničních vojsk Běloruské republiky při odjezdu z Běloruska.

Za účelem registrace v místě faktického pobytu v Běloruské republice předkládá cizí státní občan registračnímu orgánu část „B“ migrační karty s razítkem vstupu do Běloruské republiky společně s doklady nezbytnými pro registraci. Na základě předložených dokladů příslušný registrační orgán vyznačí v části „B“ migrační karty razítko o registraci cizího státního občana v místě jeho faktického pobytu.

V případě ztráty nebo poškození migrační karty během pobytu na území Běloruské republiky oznámí cizí státní občan tuto skutečnost do tří pracovních dnů územnímu orgánu příslušného kompetentního orgánu v místě pobytu nebo registrace, který mu do tří pracovní dnů vydá duplikát migrační karty s vyznačením razítka o registraci a příslušného zápisu „Duplikát“ v rubrice „Úřední záznamy“.

Při odjezdu z Běloruské republiky je cizí státní občan povinen odevzdat část „B“ migrační karty nebo její duplikát při pohraniční kontrole na hraničním přechodu přes státní hranici Běloruské republiky úřední osobě pohraničních vojsk.

Pobyt v Běloruské republice bez migrační karty má za následek odpovědnost v souladu s legislativou Běloruské republiky.

Způsob vyplnění migrační karty

Části „A“ a „B“ migrační karty vyplňuje cizí státní občan inkoustem azbukou nebo latinkou podle cestovního pasu nebo jiného jej nahrazujícího dokladu určeného pro vycestování do zahraničí (dále jen cestovní doklad), čitelně, tiskacími písmeny, bez škrtů a oprav, v přesně vymezených oddílech a rubrikách.

Je přípustné, aby za cizího státního občana, který nemůže sám vyplnit migrační kartu, vyplnila migrační kartu jiná osoba. Přitom obě části migrační karty podepisuje osoba, která ji vyplnila, nebo cizí státní občan, za něhož se migrační karta vyplňuje. Pokud cizí státní občan, za něhož byla migrační karta vyplněna, ji nemůže podepsat z důvodu nezletilosti, nemoci či invalidity, podepisuje obě části migrační karty osoba, která ji vyplnila.

Do obou částí migrační karty se zapisují následující údaje:

  • příjmení, jméno (jméno po otci);
  • datum narození (den, měsíc, rok) – vyplňuje se ve formátu „DD MM RRRR“, například „02 04 1996“;
  • pohlaví — příslušná kolonka udávající pohlaví cizího státního občana se označí křížkem shodně s pohlavím cizího státního občana;
  • občanství — uvádí se občanství cizího státního občana na základě cestovního dokladu;
  • doklad prokazující totožnost — uvádí se série a číslo cestovního dokladu cizího státního občana;
  • účel návštěvy — podtrhne se účel pobytu cizího státního občana na území Běloruské republiky;
  • číslo víza — uvádí se číslo víza Běloruské republiky, na jehož základě cizí státní občan přicestoval do Běloruské republiky. U občanů států majících bezvízový režim vstupu do Běloruské republiky se tato kolonka proškrtne;
  • údaje o zvoucí straně (název právnické osoby, příjmení, jméno (jméno po otci) fyzické osoby) — uvádí se úplný název zvoucí strany, obec;
  • doba pobytu — uvádí se datum vstupu na území Běloruské republiky a datum předpokládaného odjezdu z území Běloruské republiky.

Cizí státní občan podepíše obě části migrační karty, uvede datum vyplnění a osobně je předkládá úřední osobě pohraničních vojsk Běloruské republiky.

Vzor vyplnění migrační karty:

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to