:

Celní formality

Při návštěvě Republiky Bělarus je nezbytné pamatovat na dodržení celní legislativy. Podrobné informace o postupu přesunu zboží pro osobní spotřebu fyzickými osoby přes celní hranice Eurasijské hospodářské unie jsou  k dispozici na webu Státního celního výboru customs.gov.by. Níže jsou uvedeny kratké informace o základních požadavcích celní legislativy.

Bez cla do Republiky Bělarus je povolen dovoz v doprovázeném a nedoprovázeném zavazadle zboží pro osobní použití o celkové váze do 50 kg a v hodnotě do 1500 euro (letecky – do 10 000 euro). Při překročení alespoň jednoho ze zmíněných parametrů podléhají úhradě cla, daně o jednotné sazbě 30% od celní hodnoty, ale nejméně 4 euro za 1 kg. Pokud dovážíte zboží, jedna jednotka nebo sada kterého přesahuje váhu 35 kg, takové zboží nepatří do zmíněných norem a bude procleno cly, daněmi v plném rozsahu (platba bude analogická platbě vyměřené v obchodním obratu).

Bez existence odpovídajícího povolení podle právního řádu Republiky Bělarus, přesunu přes celní hranice Republiky Bělarus fyzickými osoby nepodléhaji (dovoz a vývoz):

  • Střelné zbraně a náboje pro ně jakéhokoliv druhu, vojenská munice
  • Omamné, psychotropní, jedovaté, otravující, prudké, radioaktivní látky a výbušniny
  • Tištěné a audiovizuální materiály, jiné nosiče informací, které mohou uškodit politickým a ekonomickým zájmům Republiky Bělarus, její státní bezpečnosti, zdraví a mravnosti občanů
  • Jiné zboží, dovoz a vývoz kterého je zakázán dle právního řadu Republiky Bělarus

Od 14. dubna roku 2016  je stanovena jiná norma dovozu zboží pro osobní potřebu bez cla osoby, vstupujícími do Republiky Bělarus častějí, než jednou za tři měsíce. Váha takového zboží nesmí přesáhnout 20 kg, hodnota – 300 euro. Při překročení alespoň jednoho ze zmíněných parametrů bude aplikován postup celního odbavení a placení cel a daní určeného pro hospodářské subjekty. Upozorňujeme, že takové omezení se aplikuje pouze při vstupu osoby do Republiky Bělarus častěji, než jednou za tři měsíce. Pro účely aplikace uvedených norem odpočítání tří kalendářních měsíců začíná dne 14. dubna 2016. Tato norma neplatí pro osoby, stěhujicí se na místo trvalého pobytu do Republiky Bělarus a dovážející zboží spojené s tímto stěhováním.

Bez úhrady cel a daní je do Republiky Bělarus povolen dovoz v osobním zavazadle na jednu zletilou osobu, do 3 litrů alkoholických nápojů a piva, do 200 cigaret, nebo 50 doutníků, nebo 250 gramů tabaku, nebo výběru zmíněných výrobků o celkové váze 250 gramů.

Při dovozu alkoholických nápojů a piva od 3 do 5 litrů je nezbytné uhradit cla a daně v jednotné sazbě 10 euro za 1 litr, při dovozu etanolu o objemu do 5 litrů – 22 euro za 1 litr. Dovoz alkoholické produkce nad 5 litrů, stejně jako dovoz tabáku a tabákových výrobků ve množství, přesahujícím výše zmíněné normy, je zakázan.

V případě úhrady cel a daní se dodatečně hradí poplatek za celní odbavení ve výši 5 euro.

Tato norma neplatí pro:

  • Zboží, dovážené osoby, které se stěhují na místo trvalého pobytu do Republiky Bělarus a uskutečňující dovoz zboží spojený s tímto stěhováním;
  • Zboží, dovážené letecky;
  • Zboží, dovážené osoby požívajícími výsad a imunit podle mezinárodních smluv Republiky Bělarus. 

Osoby, které nepobývají trvale na území členských zemí EAHU mají právo dovážet na celní území EAHU, i při vstupech častěji, než jednou za 3 měsíce, následující použité zboží:

  • V počtu, nezbytném pro použití během přechodného pobytu: šperky; výrobky pro osobní hygienu; přenosné hudební nástroje; dětské kočárky; invalidní vozíky; inventář a příslušenství pro sport a turistiku (kromě zbraní); přenosné dialyzátory a analogické lékařské přístroje; domácí zvířata, včetně určených pro myslivost, sport, turistiku;
  • V počtu do 1 kusu: foto-, video-, kinokamery; přenosné filmové projektory; projektory na diapozitiva; přenosná zvuková záznamová a přehrávací zařízení, včetně diktafonů; DVD přehrávače; přenosné radiopřijímače; MP3-přehrávače, počítače; televíze s úhlopříčkou do 42 cm; dalekohledy;
  • V počtu do 2 kusů – mobilní telefony.

Při pohybu hotovosti a cestovních šeků o částce nad 10 000 USD, celá hodnota takových peněžních prostředků a cestovních šeků podléhá celní deklaraci. Při přesunu cenných papírů údaje o nich také podléhají uvedení v celní deklaraci cestujících.

Dodatečně upozorňujeme na nutnost dodržení zákazů a omezení ohledně zboží pro osobní potřebu.

Pro dovoz a vývoz zvířat je nutné získání odpovídajících veterinárních dokladů.

Dovoz v doprovázeném zavazadle osiv a sadby (květin v kvetináčích, řízků), brambor bez fitosanitárního certifikátu je zakázan.

Dovoz a vývoz léků, jež neobsahují omamné látky a které nejsou psychotropními látky, se připouští v továrním obalu. Lékařský předpis je žádoucí, ale není povinný.

Se řádem dovozu zbraní, kulturních hodnot a jiného zboží, jehož přesun je omezen, je možné se seznamit na webu Státního celního výboru.

Veškeré zboží, zakázané nebo omezené k přesunu, zboží, u nehož se platí cla, daně, podléhá celní deklaraci. V kontrolních bodech, na kterých se uplatňuje systém „zeleného“ a „červeného“ východů, je nutné vybrat „červený“ východ.

Рří vstupu na území Republiky Bělarus dopravním prostředkem pro soukromé použití, zaregistrovaném v zahraničí, je nutné na hraničním přechodu vyplnit celní deklaraci a předložit ji zastupiteli celních orgánů za účelem vyřízení dočasného dovozu. Za dočasného dovozu takových dopravních prostředků osoby, trvale bydlícími na celním území EAHU se požaduje složení jistiny celního poplatku, daní. Dejte pozor na lhůtu, uvedenou celním orgánem v deklaraci. Do vypršení této lhůty musíte se obrátit na celní orgán za účelem prodloužení (pokud je to možné) nebo vývozu dopravního prostředku. Předání dočasně dovezených dopravních prostředků jiným osobám je zakázano. Výjimkou je předání za účelem vývozu, pokud osoba, která dovezla dopravní prostředek nemůže ho vyvézt z objektivních důvodů (např. nemoc). Takové předání se připouští pouze po získání odpovídajícího povolení celního orgánu. Při vývozu dopravního prostředku mimo celní území EAHU, tento prostředek také musí být deklarován.

Od 14. dubna 2016 se nehradí celní poplatky za zboží, zasílané mezinárodní poštou a (nebo) doručované expresně přepravcem během kalendářního měsíce na adresu fyzické osoby, která se nachází na území Republiky Bělarus, pokud souhrnná celní hodnota takového zboží nepřesáhne částku, odpovídající 22 euro, a jeho celková hmotnost nepřesáhne 10 kg. А adresu fyzické osoby, která se nachází na území Republiky Bělarus, pokud souhrnná celní hodnota takového zboží nepřesáhne částku, odpovídající 22 euro, a s celkovou hmotností do 10 kg.

Vedené informace nejsou vyčerpávající. Získání podrobnějších informací, a také seznamení se s normativními a právnímí akty, upravujícími postup přesunu zboží pro osobní potřeby, je možné na webu Státního celního výboru Republiky Bělarus www.customs.gov.by.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to