:

Pravidla pro pobyt cizích státních příslušníků a osob bez občanství v Republice Bělarus

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tato Pravidla byla vypracována v souladu se zákonem Běloruské republiky „O právním postavení cizích státních občanů a osob bez státního občanství v Běloruské republice“, zákonem Běloruské republiky „O imigraci“ a dalšími legislativními akty Běloruské republiky.

Cizí státní občané a osoby bez státního občanství (není-li uvedeno jinak, dále jen „cizinci“) nacházející se v Běloruské republice jsou povinni zaregistrovat se způsobem stanoveným těmito Pravidly, mít při sobě platné pasy nebo doklady, které je nahrazují (dále jen „pasy“), a předkládat je na požádání zástupcům příslušných orgánů.

Úřední osoby právnických osob přijímajících cizince či soukromí podnikatelé přijímající cizince (není-li uvedeno jinak, dále jen „přijímající organizace“) jsou povinni zajistit včasné seznámení cizinců s jejich právy a povinnostmi stanovenými Ústavou Běloruské republiky, zákonem Běloruské republiky „O právním postavení cizích státních občanů a osob bez státního občanství v Běloruské republice“, zákonem Běloruské republiky „O imigraci“, těmito Pravidly, dalšími legislativními akty Běloruské republiky, úplné splnění právních norem upravujících pobyt cizinců, provést příslušnou evidenci cizinců, kteří k nim přijeli. Nesou také odpovědnost za včasné vystavení dokladů opravňujících cizince k pobytu v Běloruské republice, k pohybu na území země a vycestování z Běloruské republiky po uplynutí doby pobytu v republice.

Osoby, které pozvaly cizince do Běloruské republiky v soukromých záležitostech a poskytly jim obytné prostory k ubytování v Běloruské republice, jsou povinny přijímat opatření k včasné registraci těchto cizinců, jejich přihlášení k pobytu a odhlášení z pobytu. Také nesou odpovědnost za dodržení uvedených požadavků. Osoby, které poskytly ubytování, dopravní prostředky nebo jiné služby cizincům pobývajícím na území Běloruské republiky a porušily přitom tato Pravidla nebo Pravidla tranzitního průjezdu cizích státních občanů a osob bez státního občanství přes území Běloruské republiky, nesou odpovědnost v souladu se zákony Běloruské republiky.

Na dodržování těchto Pravidel dohlíží orgán ministerstva vnitra v součinnosti s orgány státní bezpečnosti à dále pohraniční vojska Běloruské republiky – v místech hraničních přechodů na státní hranici Běloruské republiky.


Vstup cizinců do Běloruské republiky a jejich vycestování do zahraničí

Cizinci vstoupí do Běloruské republiky a vycestují z Běloruské republiky přes hraniční přechody na státní hranici Běloruské republiky otevřené pro mezinárodní dopravu, na základě pasu vydaného příslušným orgánem státu, jehož občany jsou, nebo státu jejich trvalého pobytu, za předpokladu, že jsou vydána víza Běloruské republiky získaná stanoveným způsobem, není-li mezinárodní smlouvou Běloruské republiky s příslušným státem stanoven jiný postup pro vjezd a vycestování.

Způsob vydávání víz Běloruské republiky cizincům stanovuje Prováděcí předpis o způsobu vydávání víz Běloruské republiky cizím státním občanům a osobám bez státního občanství schvalovaný Ministerstvem zahraničních věcí Běloruské republiky, Ministerstvem vnitra Běloruské republiky a Státním výborem pohraničních vojsk Běloruské republiky.

Cizinec vstupující do Běloruské republiky musí disponovat prostředky potřebnými pro úhradu nákladů na jeho pobyt v Běloruské republice a její opuštění a prokázat na požádání úředním osobám pohraničních vojsk Běloruské republiky tyto prostředky, povolení ke vstupu do jiného státu nebo povolení k návratu do státu, jehož je občanem nebo v němž má trvalý pobyt.

Prostředky stanovené v bodě 8 těchto Pravidel mohou být prokázány předložením: národní měny Běloruské republiky nebo zahraniční měny kótované Národní bankou Běloruské republiky; dokumentu, na jehož základě je možné získat peníze; pozvání pro přechodný vstup do Běloruské republiky vydané orgány ministerstva vnitra Běloruské republiky; dokladu o rezervaci a zaplacení ubytování a stravy v Běloruské republice; ručitelský závazek organizace přijímající cizince k úhradě všech nákladů na pobyt cizince v Běloruské republice a jeho vycestování z Běloruské republiky; dopravního prostředku či jízdenky do státu, jehož je cizinec občanem nebo v němž má trvalý pobyt, nebo do třetího státu. Cizinec musí při vstupu do Běloruské republiky disponovat prostředky ve výši odpovídající nejméně 50 referenčním jednotkám (tzv. bázovým veličinám) stanoveným v Běloruské republice, a to na každý měsíc pobytu. Přijede-li cizinec do Běloruské republiky na dobu kratší 1 měsíce, činí výše prostředků, kterými musí disponovat, minimálně 1 bázovou veličinu na každý den pobytu.

Cizinci může být odepřen vstup na území Běloruské republiky z důvodů stanovených zákony Běloruské republiky. O odepření vstupu cizinci na území Běloruské republiky se provádí příslušný záznam v jeho pase. Formu záznamu a způsob jeho provedení určí Státní výbor pohraničních vojsk Běloruské republiky.

Právo cizince na vycestování z Běloruské republiky může být omezeno z důvodů stanovených zákony Běloruské republiky.


POSTUP PŘI PŘECHODNÉM POBYTU CIZINCŮ V BĚLORUSKÉ REPUBLICE

Cizinci přechodně pobývající v Běloruské republice pobývají na území Běloruské republiky za předpokladu, že mají doklad (záznam v pase) o registraci nebo povolení k přechodnému pobytu vydané způsobem stanoveným těmito Pravidly.

K provedení registrace předloží cizinci do 5 dnů po příjezdu do Běloruské republiky, kromě nedělí, státních svátků a nepracovních dnů, své pasy orgánům zmocněným prováděním registrace a příslušným podle místa bydliště cizince (není-li uvedeno jinak, dále jen „registrační orgány). Cizinci bydlí v Běloruské republice pouze na té adrese bydliště, na které jsou zaregistrováni v registračních orgánech. Při změně místa bydliště je cizinec povinen zaregistrovat se do 5 dnů na registračních orgánech v novém místě bydliště. Za registraci a prodloužení doby platnosti registrace se od cizinců vybírá státní poplatek způsobem a ve výších stanovených zákony Běloruské republiky.

Od registrace jsou osvobozeni:

hlavy států a vlád zahraničních zemí, hlavy a členové parlamentních, vládních a úředních delegací, kteří přijeli do Běloruské republiky na pozvání Prezidenta Běloruské republiky, Národního shromáždění Běloruské republiky, Rady ministrů Běloruské republiky, republikových orgánů státní správy, místních výkonných a nařizovacích orgánů Běloruské republiky, provozně-technický personál těchto delegací, příslušníci rodin uvedených osob;

osoby, které přijedou do Běloruské republiky s pasy vydané Organizací Spojených národů;

cizinci, kteří přijedou do Běloruské republiky o svátek a nepracovní dny nebo na dobu do 3 dnů ve všední dny a odjedou z Běloruské republiky během těchto dnů;

členové posádek zahraničních vojenských letadel, kteří přijedou do Běloruské republiky stanoveným způsobem;

osoby, které jsou členy posádek civilních letadel mezinárodních aerolinií, posádek vlaků na mezinárodních železničních spojích, pobývají na letišti nebo na stanicích uvedených v platném jízdním řádu;

osoby, které jsou členy posádek zahraničních nákladních a osobních motorových vozidel provádějících mezinárodní přepravu nákladů a osob, nebo pobývají ve městech a obcích na přepravní trase, včetně míst určení.

Na ministerstvu zahraničních věcí Běloruské republiky se registrují:

hlavy a zaměstnanci zahraničních diplomatických zastupitelství a konzulárních úřadů, zaměstnanci aparátu vojenských atašé, obchodních zastoupení cizích zemí v Běloruské republice, jakož i manžel (manželka), děti, rodiče bydlící společně s danými osobami, hosté hlav a zaměstnanců zahraničních diplomatických zastupitelství a konzulárních úřadů, jestliže tyto hosté bydlí v jejich rezidencích nebo na území uvedených zastupitelství a úřadů;

zaměstnanci (včetně jejich rodinných příslušníků) zastoupení mezinárodních organizací v Běloruské republice, kteří podle statutárních dokumentů daných organizací požívají privilegií (výsad) a imunity, jakož i příslušníci jejich rodin. Uvedeným osobám, kteří se zaregistrovali, budou vydány diplomatické, služební nebo konzulární průkazy. Cizinci uvedení v tomto bodě, jsou osvobozeni od registrace v hotelích a orgánech ministerstva vnitra v místě pobytu.

Ministerstvo zahraničních věcí Běloruské republiky je oprávněno provádět v nezbytných případech registraci státních a veřejných činitelů cizích států a jejich rodinných příslušníků, kteří přijeli do Běloruské republiky, pokud o to požádají organizace, které je přijímají, diplomatická zastupitelství nebo konzulární úřady, a dále provádět registraci zaměstnanců mezinárodních organizací neuvedených v bodech 15, 16 těchto Pravidel. V těchto případech jsou cizinci osvobozeni od registrace v hotelích nebo orgánech ministerstva vnitra.

V hotelích se registrují všichni cizinci, kteří se v nich ubytují.

V orgánech ministerstva vnitra se registrují všichni cizinci, s výjimkou cizinců uvedených v bodech 15-18 těchto Pravidel.

Registrace cizinců v orgánech ministerstva vnitra nebo v hotelích se provádí na základě jejich osobní žádosti nebo písemných žádostí přijímajících organizací, stálých zahraničních zastoupení v Běloruské republice na dobu pobytu cizinců uvedenou v žádostech, cestovních poukazech, pozváních. Přitom občané států s vízovým režimem pro vstup na území Běloruské republiky se registrují na dobu uvedenou v jejich osobní žádosti nebo žádosti přijímající organizace, nejdéle však na dobu platnosti víza Běloruské republiky. Občané států s bezvízovým režimem pro vstup na území Běloruské republiky se registrují na dobu nepřekračující lhůtu určenou mezinárodní smlouvou Běloruské republiky s příslušným státem. Nebude-li v takové smlouvě uvedena lhůta bezvízového pobytu, bude cizinec zaregistrován na dobu uvedenou v osobní žádosti cizince nebo žádosti přijímající organizace, nejvýše však na 90 dní v roce. Po provedení registrace cizinců zasílají hotelové správy stanoveným způsobem příslušné informace orgánům ministerstva vnitra příslušným podle sídla hotelu.

Cizinci jsou povinni před uplynutím doby platnosti registrace vycestovat z Běloruské republiky nebo si nechat prodloužit dobu platnosti registrace nebo vystavit stanoveným způsobem povolení k přechodnému pobytu v Běloruské republice, kdy v případě potřeby získají příslušné vízum Běloruské republiky.

Povolení k přechodnému pobytu je doklad nebo příslušný záznam v pase cizince potvrzující fakt registrace cizince v orgánech ministerstva vnitra a jeho právo k přechodnému pobytu na území Běloruské republiky během doby platnosti povolení.

Povolení k přechodnému pobytu v Běloruské republice vydávají orgány ministerstva vnitra cizincům, kteří přijeli do Běloruské republiky na dobu maximálně 90 dní v roce: za účelem studia na školách Běloruské republiky – na dobu studia, nejdéle však na 1 rok; k blízkým příbuzným – občanům Běloruské republiky s trvalým pobytem v Běloruské republice – na dobu pobytu, nejdéle však na 1 rok; k výkonu pracovní, hospodářské nebo jiné činnosti na území Běloruské republiky prováděné zákonem stanoveným způsobem – na dobu pobytu, nejdéle však na 1 rok; pokud podali zákony stanoveným způsobem žádost o poskytnutí azylu nebo uznání za uprchlíka – na dobu projednávání jejich žádosti; pokud mají nemovitost v soukromém vlastnictví a bydlí v ní – na dobu pobytu, nejdéle však na 180 dní; pokud mají doklad prokazující právo jeho držitele ke vstupu do Běloruské republiky, pobytu v Běloruské republice a vycestování z Běloruské republiky, — na dobu jeho platnosti; z jiných důvodů stanovených zákony Běloruské republiky.

Povolení k přechodnému pobytu se vydává cizincům zaregistrovaným v orgánech ministerstva vnitra způsobem stanoveným těmito Pravidly.

Cizinci může být odepřeno prodloužení doby registrace nebo vydání povolení k přechodnému pobytu a nařízeno opustit území Běloruské republiky, pokud: jsou zjištěny důvody, na jejichž základě by mu mohl být odepřen vstup na území Běloruské republiky; jsou zjištěny skutečnosti o tom, že cizinec porušil zákony o právním postavení cizích státních občanů a osob bez státního občanství v Běloruské republice, celních, devizových nebo jiných zákonů. Zamítnutí prodloužení doby platnosti registrace nebo vydání povolení k přechodnému pobytu se vydává ve formě příslušného stanoviska orgánu ministerstva vnitra a provede se o něm záznam v pase cizince. Formu záznamu a způsob jeho provedení určí Ministerstvo vnitra Běloruské republiky.

Prodloužení nebo zamítnutí prodloužení doby registrace cizinců zaregistrovaných na Ministerstvu zahraničních věcí Běloruské republiky provádí dané ministerstvo. Vydání povolení k trvalému pobytu a povolení k pobytu pro cizince v Běloruské republice.

Cizinci přechodně pobývající v Běloruské republice podávají žádosti o udělení povolení k trvalému pobytu v Běloruské republice orgánům ministerstva vnitra v místě přechodného pobytu, v případě osob nacházejících se v zahraničí se tyto žádosti podávají diplomatickým zastupitelstvím nebo konzulárním úřadům Běloruské republiky.

Pro získání povolení k trvalému pobytu v Běloruské republice cizinec předloží orgánu ministerstva vnitra v místě předpokládaného bydliště nebo diplomatickému zastupitelství či konzulárnímu úřadu Běloruské republiky v zahraničí následující doklady: žádost s uvedením podrobných údajů o činnosti, jíž se hodlá zabývat v Běloruské republice, existenci prostředků pro vstup do Běloruské republiky a pobyt na jejím území před přijetím do zaměstnání a možnosti převodu těchto prostředků do Běloruské republiky; pas vydaný státem, jehož občanem žadatel je, nebo státem, v němž má trvalý pobyt; výpis z rejstříku trestů; lékařské potvrzení o zdravotním stavu; jiné doklady, jejichž seznam určí Ministerstvo vnitra Běloruské republiky a Ministerstvo zahraničních věcí Běloruské republiky.

Před rozhodnutím o žádosti cizince o vydání povolení k trvalému pobytu v Běloruské republice ověřuje orgán ministerstva vnitra, zda jsou u žadatele dány důvody k vyhovění žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu v Běloruské republice nebo k zamítnutí žádosti o vydání tohoto povolení. Nepředloží-li cizinec žádající o trvalý pobyt v Běloruské republice údaje z rejstříku trestů, může si orgán ministerstva vnitra vyžádat uvedené informace od příslušných úřadů státu, jehož občanem žadatel je nebo v němž má trvalý pobyt.

O žádosti cizince o vydání povolení k trvalému pobytu v Běloruské republice rozhoduje vedoucí orgánu ministerstva vnitra v místě trvalého pobytu cizince v Běloruské republice. Zamítavé rozhodnutí bude vydáno pouze tehdy, existují-li důvody k zamítnutí vydání povolení k trvalému pobytu v Běloruské republice stanovené článkem 14 zákona Běloruské republiky „O imigraci“, stejně jako v případě, nejsou-li dány důvody k vyhovění žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu. Písemné oznámení o vydaném rozhodnutí bude zasláno cizinci přechodně pobývajícímu v Běloruské republice nejpozději do 10 dní po přijetí rozhodnutí. O vydaném rozhodnutí týkajícím se cizince pobývajícího v zahraničí informuje orgán ministerstva vnitra do 10 dní od okamžiku přijetí rozhodnutí konzulární úřad Ministerstva zahraničních věcí Běloruské republiky, který zašle oznámení v dané věci na diplomatické zastupitelství nebo konzulární úřad Běloruské republiky v zahraničí. Diplomatické zastupitelství nebo konzulární úřad Běloruské republiky v zahraničí vydá cizinci, který získal povolení k trvalému pobytu imigrační vízum ke vstupu do Běloruské republiky.

Cizincům, kteří získali stanoveným způsobem povolení k trvalému pobytu v Běloruské republice budou vydána příslušná povolení k pobytu.

Cizím státním občanům trvale pobývajícím v Běloruské republice lze vydat povolení k pobytu pro osoby bez státního občanství pouze za předpokladu, předloží-li doklad prokazující, že příslušnými orgány státu, jehož je občanem, jim je povoleno vystoupit z občanství jejich země nebo že své občanství pozbyli.

Povolení k pobytu osoby bez státního občanství bude nahrazeno povolením k pobytu cizího státního občana, pokud jeho držitel předloží orgánům ministerstva vnitra pas nebo jiný doklad potvrzující fakt, že žadatel nabyl občanství jakéhokoli státu.

Cizinci žijící trvale v Běloruské republice se musí přihlásit k pobytu v místě trvalého bydliště a odhlásit z pobytu v místě trvalého bydliště způsobem stanoveným pro občany Běloruské republiky.

V případech stanovených zákony Běloruské republiky může být povolení cizince k trvalému pobytu v Běloruské republice zrušeno orgánem ministerstva vnitra příslušným v místě trvalého bydliště, a to buď samostatně nebo na návrh zainteresovaného orgánu. Pokud se o zrušení povolení k trvalému pobytu cizince v Běloruské republice rozhoduje soudní cestou, připravuje nezbytné materiály a zasílá je stanoveným způsobem na soud projednávající danou věc orgán ministerstva vnitra příslušný podle místa trvalého pobytu.

Před přijetím rozhodnutí o zrušení povolení k trvalému pobytu v Běloruské republice zašle soud nebo orgán ministerstva vnitra cizinci oznámení, v němž budou uvedeny důvody projednávání dané věci, čas a místo jejího projednání.

Cizinec, jehož povolení k trvalému pobytu v Běloruské republice bylo zrušeno, je povinen opustit území Běloruské republiky do 1 měsíce ode dne, kdy byl seznámen s přijatým rozhodnutím. Doba pobytu cizince, jehož povolení k trvalému pobytu v Běloruské republice bylo zrušeno, může být prodloužena v případě, že cizinec podá odvolání proti přijatému rozhodnutí o zrušení jeho povolení k trvalému pobytu v Běloruské republice na soud (na dobu projednávání jeho stížnosti), nebo jsou-li u něho dány jiné důvody stanovené zákony Běloruské republiky pro přechodný pobyt na území Běloruské republiky.

Povolení k trvalému pobytu v Běloruské republice za účelem opětovného spojení rodiny může být vydáno jiným blízkým příbuzným občanů Běloruské republiky a imigrantů způsobem stanoveným Ministerstvem vnitra Běloruské republiky. Způsob předkládání příslušných dokladů pro přijetí takových rozhodnutí určí Ministerstvo vnitra Běloruské republiky. Pohyb cizinců po území Běloruské republiky a jejich volba místa pobytu v Běloruské republice.

Cizinci se mohou volně pohybovat na území Běloruské republiky, s výjimkou míst, k jejichž návštěvě je vyžadováno speciální povolení („propusk“) vydávaná orgány ministerstva vnitra.

Vstup (přechodný pobyt a bydlení) cizinců do příhraničního pásma je zakázán, s výjimkou případů, kdy: jsou v pozváních či telegramech, které cizinci obdrží, uvedena místa nacházející se v dané oblasti; cizinci získali speciální povolení od orgánů ministerstva vnitra pro vstup do příhraničního pásma.

Cizinci, kteří změnili místo pobytu v Běloruské republice a porušili přitom tato Pravidla, jsou povinni se na žádost orgánů ministerstva vnitra vrátit na předchozí místo pobytu.

Cizinec je povinen informovat orgán ministerstva vnitra Běloruské republiky o všech změnách svého místa pobytu do 10 dní.


ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ TĚCHTO PRAVIDEL

ZKRÁCENÍ DOBY POBYTU CIZINCŮ V BĚLORUSKÉ REPUBLICE

Cizinci budou za porušení těchto Předpisů pohnáni k odpovědnosti v souladu se zákony Běloruské republiky. Porušení těchto Pravidel osobami povinnými dodržovat jejich požadavky (včetně osob, které cizince do Běloruské republiky pozvaly v soukromých záležitostech nebo jim poskytují služby), má za následek odpovědnost v souladu se zákony Běloruské republiky.

Zkrácení doby pobytu cizinců v Běloruské republice se provádí z důvodů stanovených zákony Běloruské republiky. Postup a pravidla vyhoštění cizinců z území Běloruské republiky stanovují zákony Běloruské republiky.

O zkrácení doby pobytu cizince v Běloruské republice rozhoduje orgán ministerstva vnitra. Po vynesení rozhodnutí o zkrácení doby pobytu cizince v Běloruské republice bude v jeho pasu proveden příslušný záznam. Formu záznamu a způsob jeho provedení určí Ministerstvo vnitra Běloruské republiky.

Rozhodnutí o zkrácení doby pobytu cizince, který je držitelem víza Běloruské republiky, má za následek zrušení příslušného víza Běloruské republiky nebo zkrácení doby jeho platnosti. Rozhodnutí o zkrácení doby pobytu cizince, který je registrován nebo má povolení k přechodnému pobytu, má za následek zrušení registrace nebo zkrácení doby platnosti povolení k pobytu. Cizinec, kterého se rozhodnutí o zkrácení doby pobytu v Běloruské republice týká, je povinen opustit území Běloruské republiky během lhůty uvedené orgánem ministerstva vnitra.

Cizinec je oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí o zkrácení jeho pobytu v Běloruské republice zákonem stanoveným způsobem.

Při projednávání věci porušení cizincem zákonů Běloruské republiky o imigraci je orgán ministerstva vnitra oprávněn cizinci, který porušil imigrační zákony, přechodně odebrat pas, nemá-li trvalé bydliště v Běloruské republice. Po ukončení řízení ve věci porušení imigračních zákonů nebo těchto Předpisů bude pas vrácen jeho držiteli.

Prostředky plynoucí do republikového rozpočtu z vybírání pokut od cizinců, kteří porušili zákony Běloruské republiky o imigraci, jsou následně převáděny orgánům ministerstva vnitra pro financování jejich nákladů spojených s projednáním a výkonem rozhodnutí ve věcech porušení zákonů o imigraci. Způsob převádění uvedených prostředků orgánům ministerstva vnitra stanoví Ministerstvo financí Běloruské republiky a Ministerstvo vnitra Běloruské republiky.

Cizinci mohou platit pokuty udělované jim za porušení imigračních zákonů ve volně směnitelné měně podle kursu stanovovaného Národní bankou Běloruské republiky ke dni platby pokuty.


PRAVIDLA

TRANZITNÍHO PRŮJEZDU CIZÍCH STÁTNÍCH OBČANŮ A OSOB BEZ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ PŘES ÚZEMÍ BĚLORUSKÉ REPUBLIKY

V souladu se zákonem Běloruské republiky „O právním postavení cizích státních občanů a osob bez státního občanství v Běloruské republice“ je vstup cizích státních občanů a osob bez státního občanství (dále jen cizí státní občané) do Běloruské republiky a jejich vycestování z Běloruské republiky, pokud cestují tranzitem přes území Běloruské republiky, povoleno na základě platných cestovních pasů nebo dokladů nahrazujících pas (dále jen pasy) za předpokladu, že je uděleno tranzitní vízum vydané diplomatickými zastupitelstvími nebo konzulárními úřady Běloruské republiky, není-li zákony nebo mezinárodními smlouvami Běloruské republiky stanoveno jinak.

Průjezd tranzitem přes území Běloruské republiky cizími státními občany, kteří provádějí mezinárodní silniční nákladní přepravy, se uskutečňuje na základě mezinárodních dohod za předpokladu, že je vydáno povolení pro uvedený průjezd a doklady platné pro vstup do země určení.

Tranzitní víza se vydávají bez práva zastávky na území Běloruské republiky.

Cizí státní občané, kteří se hodlají během tranzitního průjezdu přes území Běloruské republiky zastavit v Bělorusku ve služebních nebo soukromých záležitostech (včetně turistických účelů), jsou povinni získat před příjezdem do Běloruské republiky příslušná víza.

Tranzitní průjezd územím Běloruské republiky bez víz je povolen:

při přímé letecké přepravě cestujících bez přestupů přes území Běloruské republiky;

občanům zemí, s nimiž má Běloruská republika uzavřené příslušné mezinárodní smlouvy.

Přes území Běloruské republiky bez běloruského víza mohou cestovat tranzitem také cizí státní občané, kteří jsou držiteli víz členských států Společenství nezávislých států, které podepsali s Běloruskou republikou mezinárodní dohody o vzájemném uznávání víz.

Cizí státní občané, kteří projíždějí přes území Běloruské republiky tranzitem, cestují při dodržení těchto Pravidel na hraniční přechody přes Státní hranici Běloruské republiky podle stanovené trasy a jsou povinni opustit hranice republiky ve lhůtě nepřekračující 48 hodin.

Cizí státní občané, kteří projíždějí tranzitem přes území Běloruské republiky silničními vozidly přes území Běloruské republiky, včetně občanů provádějících mezinárodní silniční nákladní přepravy, mohou jet pouze po silnicích Běloruské republiky používaných pro mezinárodní automobilovou dopravu. Zastávky na jídlo, odpočinek a přenocování přicházejí do úvahy pouze v místech nacházejících se na trase cesty, kde jsou motely, campingy nebo speciálně vyčleněná hlídaná parkoviště.

Cizí státní občané, kteří projíždějí tranzitem přes území Běloruské republiky, nemají právo se zastavovat v místech nacházejících se v příhraničním pásmu, přes níž projíždějí tranzitem, s výjimkou případů nucené zastávky, o čemž jsou povinni včas informovat orgány ministerstva vnitra.

Cizí státní občané, kteří projíždějí tranzitem přes území Běloruské republiky železniční dopravou, jsou oprávněni vycházet na stanicích během doby stání vlaků uvedené v platném jízdním řádu.

Cizí státní občané projíždějící tranzitem přes území Běloruské republiky, kteří byli nuceni udělat zastávku na jejím území na dobu déle než 48 hodin, jsou povinni si během následujících 24 hodin od okamžiku zastávky opatřit na orgánech ministerstva vnitra povolení k pobytu v Běloruské republice. O nucenou zastávku jde v případě mimořádných okolností, které brání další jízdě cizího státního občana podle trasy stanovené v tranzitním vízu, přičemž občan je oprávněn pobývat pouze v obvodu města nebo jiné obce, kde k této zastávce došlo, a to na dobu, dokud nebudou odstraněny příčiny, které tuto nucenou zastávku způsobily. Vyřízení pobytu na území Běloruské republiky a prodloužení doby platnosti tranzitního víza se provádí na základě osobní žádosti cizího státního občana (nebo písemné žádosti příslušného diplomatického zastupitelství nebo konzulárního úřadu) s uvedením příčiny nucené zastávky a předložením potvrzení příslušné organizace nebo úřadu dokládajícího příčiny a dobu trvání zdržení při cestě. Taková žádost se předkládá orgánům ministerstva vnitra.

Místem, kde se mohou cizí státní občané během nucených zastávek ubytovat, mohou být hotely, prostory akreditovaných zahraničních zastoupení, existují-li písemné žádosti těchto zastoupení s uvedením konkrétní osoby zastoupení, u níž se tranzitní cestující zastavuje. Pobyt cizích státních občanů v ubytovnách nebo soukromých bytech během zastávky je přípustný pouze ve výjimečných případech a pouze s povolením orgánů ministerstva vnitra.

Vycestování cizích státních občanů z Běloruské republiky, kteří byli nuceni udělat zastávku na území Běloruské republiky na dobu nejdéle 48 hodin, může být povoleno orgány ministerstva vnitra bez prodloužení doby platnosti tranzitního víza.

Cizím státním občanům může být odepřeno právo vstupu do Běloruské republiky za účelem tranzitu přes její území z důvodů stanovených článkem 20 zákona Běloruské republiky „O právním postavení cizích státních občanů a osob bez státního občanství v Běloruské republice“.

Poskytování ubytování, dopravních prostředků nebo jiných služeb cizím státním občanům ze strany občanů Běloruské republiky není přípustné v případech, kdy to má za následek vědomé porušení těchto Pravidel.

Porušení těchto Pravidel cizími státními občany a osobami zajišťujícími dodržování podmínek tranzitního průjezdu cizích státních občanů přes území Běloruské republiky, má za následek odpovědnost v souladu se zákony Běloruské republiky.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to