:

Dovoz dopravních prostředků

Podrobnější informace na webu celního uřadu Republiky Bělarus (anglicky).

V souladu se Smlouvou o postupu dovozu/vývozu věcí pro osobní potřebu fyzických osob přes celní hranici Celní unie a provádění celních úkonů spojených s jejich propuštěním, patří mezi dopravní prostředky pro osobní potřebu jak automobily, motorová vozidla, tak i plavidla a letadla. Zároveň jsou pro různé kategorie dopravních prostředků stanovena různá pravidla dovozu a vývozu přes celní hranici.

Pojem automobilů a motorových vozidel zahrnuje:

  • automobily;
  • osobní mikrobusy uvedené pod kódem 8702 celní nomenklatury, určené pro přepravu maximálně 12 osob;
  • mikrobusy pro přepravu nákladu i osob s kódem 8704 21 a 8704 31 celní nomenklatury o celkové hmotnosti nepřesahující 5 tun;
  • vozidla pro jízdu na sněhu, terénní čtyřkolky, ostatní vozidla zařazená do položky 8703 celní nomenklatury, • která nejsou určena pro provoz na veřejných silnicích;
  • motocykly, mopedy, skútry klasifikované v položce 8711 celní nomenklatury.

Mezi automobily patří osobní vozidla z položky 8703 celní nomenklatury (s max. 9 sedadly včetně), s výjimkou sněžných skútrů, terénních čtyřkolek a ostatních vozidel uvedeného čísla, která nejsou určena pro provoz na veřejných silnicích.

Dopravní prostředky zaregistrované na území Běloruské republiky, Kazašské republiky nebo Ruské federace, lze převážet přes celní hranici Celní Unie bez deklarování.

Dopravní prostředky zaregistrované na území cizího státu lze dovézt na přechodnou dobu:

  • v případě rezidentů: na dobu do 6 měsíců za podmínky složení celní jistoty na úhradu cla;
  • v případě nerezidentů: na dobu do 1 roku bez jakýchkoli celních poplatků či složení jistoty.

V případě automobilů zaregistrovaných na území cizího státu a dovážených osobami s trvalým bydlištěm na území Běloruské republiky, Republiky Kazachstán nebo Ruské federace se při překročení běloruského úseku celní hranice Celní unie vybírá celní jistota na úhradu cla.

První lhůta pro dočasný dovoz stanovená celním úřadem činí 3 měsíce. Je-li třeba prodloužit tuto lhůtu, musí se daná osoba před uplynutím stanovené lhůty pro dočasný dovoz obrátit na jakýkoli příslušný celní úřad s žádostí o prodloužení lhůty na maximálně možnou.

Je třeba zdůraznit, že předání dočasně dovezených vozidel jiným osobám je přípustné pouze za podmínky jejich deklarování a úhrady cla ve výši částky hrazené při propuštění do volného oběhu. Výjimku tvoří pouze předání jiné osobě za účelem vývozu s povolením celního úřadu, nemůže-li deklarant vyvézt vozidlo z důvodu svého úmrtí, těžké nemoci či z jiného objektivního důvodu.

Při dovozu jiných kategorií vozidel pro osobní potřebu za účelem trvalého ponechání se hradí úhrnná hodnota celních poplatků. V souladu se Smlouvou může jedna fyzická osoba dovézt z pověření druhé fyzické osoby pouze automobily.

Uvedené kategorie vozidel zaregistrovaných v Běloruské republice nebo Kazašské republice mohou být dočasně dováženy na území Ruské federace osobami, jež mají trvalý pobyt v uvedených státech, ale s omezením co se týče jejich předání k užívání a disponování jiným osobám.

Použití dopravních prostředků, jež jsou celně kontrolovány

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to