:

Získání víza pro vstup do Republiky Bělarus

Vstup a výstup cizích státních občanů do/z do Republiky Bělarus je povolen na základě cestovního pasu nebo dokladu nahrazujícího pas za předpokladu, že je uděleno vízum, není-li v příslušných smlouvách Republiky Bělarus uzavřených s cizími státy stanoven jiný postup.

Procedura vydávání víz Běloruské republiky je upravena Vízovými předpisy Běloruské republiky schválenými usnesením Rady ministrů Běloruské republiky ze dne 15. července 2010 č. 1065.

Za vydání víza pro vstup do Republiky Bělarus se vybírá konzulární poplatek podle Daňového zákoníku Republiky Bělarus.

Cizí státní občané vstupující do Republiky Bělarus jsou povinni dodržovat zákony Republiky Bělarus upravující otázky pobytu cizinců na jejím území. Otázky pobytu a tranzitního průjezdu cizinců územím Republiky Bělarus jsou upraveny Nařízením o pobytu cizích státních občanů a osob bez státního občanství v Republice Bělarus schváleným usnesením Rady ministrů Republiky Bělarus dne 20. ledna 2006 č.73, a Nařízením o tranzitním průjezdu (tranzitu) cizích státních občanů a osob bez státního občanství územím Republiky Bělarus schváleným usnesením Rady ministrů Republiky Bělarus dne 19. ledna 2006 č. 63.

http://mfa.gov.by/en/visa/formsofstaying/

POZOR! Pobyt v Republice Bělarus bez registraci je povolený v případě, jestli se budete nacházet na území nejvýše 10 dní  (nepočitá se jenom neděle a státní svátky).

Texty normativních aktů lze nalézt v základní databázi právních informací Národního centra právních informací: (http://pravo.by/webnpa/webnpa.asp)

ZÍSKÁVÁNÍ VÍZA PRO VSTUP DO REPUBLIKY BĚLARUS

Pro získání víza pro vstup do Republiky Bělarus předkládá cizinec na diplomatickém zastoupení nebo konzulárním úřadu Republiky Bělarus v zahraničí:

♦ platný cestovní pas

pas musí mít minimálně dvě volné stránky určené pro udělení víza;

doba platnosti pasu musí nejméně o 90 dní překračovat datum plánovaného návratu žadatele z území Běloruské republiky;

pas musí obsahovat fotografii držitele (nezletilé děti zapsané v pase žadatele nemohou být uvedeny na vízu, nejsou-li v pase fotografie dětí);

♦ předem vyplněnou žádost o vízum v jednom vyhotovení (formulář ke stažení: v českém jazyce, v anglickém jazyce; vzory vyplnění: služební cesta, pro soukromé účely, tranzitní);

jedno foto barevné, na bílém pozadí, 35x45 mm, ne starší 6 měsíců

kopie dokladu o cestovním pojištění (podrobně)

doklady odpovídající účelu návštěvy (vyberte účel návštěvy z následujícího seznamu)

Krátkodobé vízum (typ C)

krátkodobé služební / za účelem účasti na sportovních nebo kulturních akcích

za účelem krátkodobé soukromé návštěvy

návštěva místa pohřbení

 ♦ turistika

studium

zaměstnání

Dlouhodobé vízum (typ D)

dlouhodobé služební / za účelem účasti na sportovních nebo kulturních akcích

dlouhodobá soukromá návštěva

návštěva místa pohřbení

Tranzitní vízum (typ B)

V případě potřeby na základě rozhodnutí konzulárního úředníka můžou být požadovány další dokumenty potvrzující údaje k účelu návštěvy.

Česká republika je zařazena do seznamu zemí, jejichž občané mají bezvízový vstup do Běloruska po dobu 30 dnů prostřednictvím kontrolního stanoviště na národním letišti (tento postup je platný od 27. července 2018).

Při podání žádosti o krátkodobé vstupní vízum pro občany evropských zemí po dobu až 30 dnů za účelem uskutečnění služební cesty, účasti na sportovních nebo kulturních akcích, pro soukromé záležitosti na základě rozhodnutí konzulárního úředníka může být použit zjednodušený postup.

Doklady, potvrzující účel a podmínky krátkodobé návštěvy (služební cesta, udržování náboženských vztahů, cestovní ruch, soukromé záležitosti, humanitární programy) se přijímají, a to i v kopii obdržené faxem nebo jinými komunikačními kanály, pokud jde o občany evropských států. Toto oprávnění platí pouze pro krátkodobé vízum (typu C), pro získání dlouhodobého víza jsou akceptovany pouze originály všech potřebných dokladů.

ZÍSKÁVÁNÍ VÍZA NA NÁRODNÍM LETIŠTI MINSK

Ziskávání víza na hranicích je možné pouze na národním letišti Minsk. Originály dokladů musí být předloženy na konzulární oddělení na letišti nejpozději 2 pracovní dny přěd příletem cizince. Upozorňujeme, že na letišti není možné vyřízení víz zjednodušeným způsobem (je vždy nutné předložení originálu pozvání, nebo jiných dokladů podle účelu návštěvy).

Podrobnější informace jsou na webu ministerstva zahraničních věcí.


Pro prodloužení doby pobytu cizího státního občana na území Republiky Bělarus je nutné obrátit se na oddělení pro občanství a migraci v místě registrovaného pobytu cizince s žádostí o vydání povolení k přechodnému pobytu a příslušného vstupního a výjezdního víza.


LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTÍ O VÍZUM:

Žádosti o vízum se vyřizují během pěti pracovních dnů. Žádosti o expresní vyřízení víz se vyřizují do dvou pracovních dní.

 Pozor! Lhůta vyřízení víza může být delší podle uvážení konzulárního úředníka.


KONZULÁRNÍ POPLATKY ZA VYDÁNÍ VÍZA JSOU ZDE

 Platba je možná v hotovosti na kterékoliv pobočce ČSOB (nejbližší pobočka — Praha 8, Ke Stírce 50 (Mapa)) po podání žádosti. Pokyny k zaplacení získáte při podání žádosti o vízum.


KRÁTKODOBÁ VÍZA (vízum typu C na dobu do 90 dnů na jedno-, dvou- nebo vícevstupní)

vízum krátkodobé služební / za účelem účasti na sportovních nebo kulturních akcích (bez práva na zaměstnání)

Pro získání krátkodobého služebního víza / krátkodobého víza za účelem účasti na sportovních/kulturních akcích (bez práva na zaměstnání): pozvání vydané běloruskou právnickou osobou (formulář: [pdf], [doc]) (pozor! podnikatelé, farmářská hospodářství nemají status právnické osoby a tudíž ani právo vydávat pozvání), vyhotovená na hlavičkovém papíře a opatřená razítkem právnické osoby s uvedením úplného názvu dané osoby, její poštovní adresy a telefonu, a obsahující také závazek právnické osoby, že cizincem budou dodržovány předpisy o pobytu na území Republiky Bělarus. Jako podklad pro vydání víza jsou v některých případech na základě rozhodnutí konzulárního úředníka přijímány také žádosti zaslané faxem případně jinými prostředky komunikace.

Vízum se uděluje na dobu do 90 dnů, může být jednovstupní, dvouvstupní nebo vícevstupní

Pro občany řady států (včetně České republiky) je stanoven zjednodušený způsob vyřízení víz, kdy není požadováno pozvání v případě služebních víz na jeden vstup na dobu do 30 dnů. V případě potřeby na základě rozhodnutí konzulárního úředníka můžou být požadovány další dokumenty potvrzující údaje k účelu návštěvy.

vízum krátkodobé pro soukromé účely

Pro získání krátkodobého víza ke vstupu pro soukromé účely: originál pozvání vydaného stanoveným způsobem prostřednictvím oddělení pro občanství a migraci ministerstva vnitra Republiky Bělarus v místě, kde je zvoucí osoba hlášena k trvalému pobytu. Toto vízum se uděluje na dobu uvedenou v pozvání, nejvýše však na 90 dnů, může být jednovstupní, dvouvstupní nebo mnohovstupní.

Vízum (pro soukromé účely) může být uděleno i bez pozvání od oddělení pro občanství a migraci ministerstva vnitra Republiky Bělarus, a to za předpokladu, že budou předloženy následující doklady:

♦ písemný doklad prokazující nutnost okamžitého vycestování do Republiky Bělarus v případě těžkého onemocnění nebo smrti blízkého příbuzného;

♦ žádosti-pozvání občana Běloruské republiky ([pdf]) ověřeného stanoveným způsobem notářem nebo zahraničním zastupitelským úřadem Běloruské republiky (s platností 90 dní od data notářského ověření pravosti podpisu občana Běloruské republiky);

♦ doklad prokazující existenci nemovitého majetku na území Republiky Bělarus (tento doklad je podkladem pro vydání víza vlastníkovi majetku a jeho rodinným příslušníkům);

♦ soudní předvolání a další dokumenty.

Pro občany řady států (včetně České republiky) je stanoven zjednodušený způsob vyřízení víz, kdy není požadováno pozvání v případě návštěvních víz na jeden vstup na dobu do 30 dnů. V případě potřeby na základě rozhodnutí konzulárního úředníka můžou být požadovány další dokumenty potvrzující údaje k účelu návštěvy.

návštěva místa pohřbení — na základě originálu potvrzení o místě pohřbení příbuzných nebo manžela (manželky) cizího státního příslušníka — k vyřízení víza cizímu státnímu příslušníkovi, který má na územi Republiky Bělarus pohřbeného blízkého příbuzného nebo manžela (manželku) a také blízkým příbuzným, manželovi (manželce) takového cizího státního příslušníka.

vízum krátkodobé turistické

Krátkodobá vstupní víza pro turistické účely se vydávají na základě jednoho z níže uvedených dokladů:

žádost ([pdf], [doc]) běloruského subjektu cestovního ruchu, psaná na hlavičkovém papíře s uvedením úplného názvu subjektu cestovního ruchu, jeho adresy a telefonu, opatřená razítkem;

žádost ([pdf], [doc]) léčebné a lázeňské organizace nebo organizace pořádající ozdravné pobyty, psaná na hlavičkovém papíře s uvedením jejího úplného názvu, adresy a telefonu, účelu, doby pobytu cizince, služeb, které mu budou poskytovány, s potvrzením o rezervaci ubytování a úplné nebo částečné úhradě služeb, jakož i závazkem léčebné a lázeňské organizace nebo organizace pořádající ozdravné pobyty, že zajistí, aby byly cizincem dodrženy předpisy o pobytu cizinců na území Republiky Bělarus. Žádost musí být opatřena razítkem;

žádost subjektu agroekoturistiky a kopie dokladů potvrzujících jeho oprávnění k poskytování služeb v oblasti agroekoturistiky;

pro občany řady států (včetně České republiky) — potvrzení o rezervaci ubytování v hotelu, na dobu dokumentárně potvrzené rezervace, nejvýše však 10 dní. Potvrzení rezervace musí být vystaveno přímo hotelem, potvrzení z internetových rezervačních portálů se neakceptují.

Běloruská cestovní kancelář  “Belintourist”

vízum krátkodobé za účelem studia

Pro získání studijního víza: originál pozvání vzdělávací instituce nebo vědecké organizace Republiky Bělarus vyhotovené na formuláři stanovené formy a odsouhlasené oddělením pro občanství a migraci, v jejímž obvodu se vzdělávací instituce nebo vědecká organizace nachází. Odsouhlasení pozvání ke studiu potvrdí oddělení pro občanství a migraci nápisem „ODSOUHLASENO“ s uvedením data schválení a opatří pozvání razítkem se státním znakem Republiky Bělarus.

vízum krátkodobé za účelem zaměstnání

Pro získání víza za účelem zaměstnání (na dobu do 90 dní):

kopie zvláštního pracovního povolení ověřená notářem Běloruské republiky, opravňující pracovníka — migranta k výkonu zaměstnání v Běloruské republice a vydaná oddělením pro občanství a migraci hlavní správy pro vnitřní věci Minského městského výkonného výboru, správy pro vnitřní věci oblastního výkonného výboru;

originál žádosti ([pdf], [doc]) obchodní organizace se zahraničními investicemi vyhotovený na hlavičkovém papíře s uvedením úplného názvu obchodní organizace, jejího sídla a telefonu, a také se závazkem obchodní organizace, že zajistí, aby byly cizincem dodrženy předpisy o pobytu cizinců na území Běloruské republiky, a ověřené kopie zakladatelských listin nebo rozhodnutí o jmenování ředitele v případě zakladatelů a ředitelů obchodních organizací se zahraničními investicemi.


DLOUHODOBÁ VÍZA (vícevstupní vízum typu D na dobu do 1 roku s právem pobytu do 90 dní)

vízum dlouhodobé vícevstupní — za účelem podpory obchodních vztahů/ účasti na sportovních nebo kulturních akcích (bez práva na zaměstnání)

Pro získání služebního dlouhodobého vícevstupního víza pro vstup do Republiky Bělarus za účelem podpory obchodních vztahů / dlouhodobého víza za účelem účasti na sportovních/kulturních akcích (bez práva na zaměstnání) s platností na dobu 1 roku a právem pobytu až 90 dní ročně:

original pozvání vydaného běloruskou právnickou osobou (formulář: [pdf], [doc])

kopie smlouvy (kontraktu, dohody o spolupráci) mezi běloruskou právnickou osobou a cizím státním příslušníkem nebo zahraniční organizací, v níž je zaměstnán, potvrzující existenci pevných obchodních vzájemných vztahů nebo dokumenty běloruské právnické osoby (včetně zakladatelských) potvrzující, že cizí státní příslušník je ředitelem nebo zakladatelem obchodní organizace se zahraničními investicemi (zahraniční nebo společné organizace), opatřené razítkem běloruské nebo české právnické osoby;

v případě potřeby na základě rozhodnutí konzulárního úředníka: další dokumenty potvrzující údaje uvedené v žádosti a existenci obchodních vztahů.

Dlouhodobé vstupní vízum může být uděleno na základě žádosti organizační složky zahraniční organizace v Republice Bělarus zakladatelům, manažerům a zaměstnancům zahraniční organizace, jež je zakladatelem této organizační složky, za ůčelem uskutečnění činností bezprostředně spojených s fungováním organizační složky. 

vízum dlouhodobé vícevstupní pro soukromé účely

Pro získání dlouhodobého víza ke vstupu pro soukromé účely: originál pozvání vydaného stanoveným způsobem oddělením pro občanství a migraci ministerstva vnitra Republiky Bělarus v místě bydliště zvoucí osoby.

Jako podklad pro vydání dlouhodobého víza ke vstupu pro soukromé účely jsou přijímány také tyto doklady:

doklad potvrzující existenci nemovitého majetku na území Republiky Bělarus (tento doklad je podkladem pro vydání víza vlastníkovi majetku a jeho rodinným příslušníkům).

návštěva místa pohřbení — na základě originálu potvrzení o místě pohřbení příbuzných nebo manžela (manželky) cizího státního příslušníka — k vyřízení víza cizímu státnímu příslušníkovi, který má na územi Republiky Bělarus pohřbeného blízkého příbuzného nebo manžela (manželku) a také blízkým příbuzným, manželovi (manželce) takového cizího státního příslušníka.


 TRANZITNÍ VÍZUM

Pro získání tranzitního víza (opravňuje k jednomu, dvěma nebo více tranzitním průjezdům přes území Republiky Bělarus na uvedenou dobu, nejvýše však na 1 rok a platí po dobu 2 dní ode dne vstupu cizího státního občana do Republiky Bělarus):

vízum země, do níž cizinec cestuje přes území Běloruské republiky (kopie víza se přikládá k pasu a žádosti o vízum);

není-li vízum pro průjezd do třetí země vyžadováno, jiné doklady prokazující nutnost získání tranzitního víza, včetně jízdenek (letenek) pro železniční, leteckou, silniční přepravu nebo potvrzení o jejich rezervaci.

POZOR!
následující infomace se vztahují pouze na mezinárodní lety:

při cestování cizích státních občanů mezinárodními lety s přestupem na Národním letišti “Minsk“ není požadováno tranzitní vízum při dodržení následujících podmínek:

Cizinec má v platném pase povolení pro vstup do země určení (vízum);

Cizinec má letenky s uvedeným datem odletu z přestupního letiště;

Doba pobytu cizince na území Běloruské republiky nebude přesahovat 24 hodin;

Cizinec se při čekání na přestup může nacházet výhradně v tranzitní zóně Národního letiště “Minsk“.

POZOR PRO CESTOVNI AGENTURA při vyřízení víz potřeba dodat také notářsky ověřené zplnomocnění nebo ověřenou na poště plnou moc na jmeno konkrétní osoby pro vyřízení žádosti o vízum pro konkrétní osobu.


 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to